೨೦೧೪-೧೫ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರವೇಶ : ಶೇಕಡಾ ಫಲಿತಾಂಶ 72.81
ಅಂಕಗಳ ಸಹಿತ ಫಲಿತಾಂಶ
ಕನ್ನಡ ಕಾವ : ಶೇಕಡಾ ಫಲಿತಾಂಶ 44.95
ಅಂಕಗಳ ಸಹಿತ ಫಲಿತಾಂಶ
ಕನ್ನಡ ಜಾಣ : ಶೇಕಡಾ ಫಲಿತಾಂಶ 44.55
ಅಂಕಗಳ ಸಹಿತ ಫಲಿತಾಂಶ
ಕನ್ನಡ ರತ್ನ : ಶೇಕಡಾ ಫಲಿತಾಂಶ 51.47
ಅಂಕಗಳ ಸಹಿತ ಫಲಿತಾಂಶ