2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರವೇಶ : ಶೇಕಡಾ ಫಲಿತಾಂಶ 73.97
ಅಂಕಗಳ ಸಹಿತ ಫಲಿತಾಂಶ
ಕನ್ನಡ ಕಾವ : ಶೇಕಡಾ ಫಲಿತಾಂಶ 49.79
ಅಂಕಗಳ ಸಹಿತ ಫಲಿತಾಂಶ
ಕನ್ನಡ ಜಾಣ : ಶೇಕಡಾ ಫಲಿತಾಂಶ 48.18
ಅಂಕಗಳ ಸಹಿತ ಫಲಿತಾಂಶ
ಕನ್ನಡ ರತ್ನ : ಶೇಕಡಾ ಫಲಿತಾಂಶ 37.35
ಅಂಕಗಳ ಸಹಿತ ಫಲಿತಾಂಶ