2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರವೇಶ : ಶೇಕಡಾ ಫಲಿತಾಂಶ 81.85
ಅಂಕಗಳ ಸಹಿತ ಫಲಿತಾಂಶ
ಕನ್ನಡ ಕಾವ : ಶೇಕಾಡಾ ಫಲಿತಾಂಶ 41.1
ಅಂಕಗಳ ಸಹಿತ ಫಲಿತಾಂಶ
ಕನ್ನಡ ಜಾಣ : ಶೇಕಡಾ ಫಲಿತಾಂಶ 46.15
ಅಂಕಗಳ ಸಹಿತ ಫಲಿತಾಂಶ
ಕನ್ನಡ ರತ್ನ : ಶೇಕಡಾ ಫಲಿತಾಂಶ 61.82
ಅಂಕಗಳ ಸಹಿತ ಫಲಿತಾಂಶ